DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Rajd PARYŻ-DACAR

Rajd Paryż – Dacar to jednodniowy  motocyklowy, szosowy rajd dla wszystkich typów motocykli.
Wyjątkowość rajdu polega na tym, że start odbywa się w prawdziwym Paryżu (mała wieś Paryż koło Żnina) natomiast meta znajduje się w gospodarstwie agroturystycznym – na potrzeby rajdu nazwanym „Dacar”.
Na naszym rajdzie nie ma typowego zbiorowego startu z odprawą załóg. Procedura  jest następująca: Zapisujesz się na rajd, opłacasz wpisowe ( wszelkie info na www.lrmoto.pl ), dwa dni przed rajdem pobierasz z naszej strony mapę (itiner strzałkowo-sytuacyjny, jeśli nie miałeś z nim styczności – pisz do nas i objaśnimy). Sam odnajdujesz wieś Paryż koło Żnina a dokładnie zieloną tablicę początku miejscowości (link E17-a ) informującą o tym, że jesteś w Paryżu po czym zerujesz licznik i w drogę!
Na trasie rajdu zadania zlokalizowane zostaną w ciekawych miejscach, często bogatych w lokalną historię Polski.
Podczas trasy czeka Cię o wiele więcej atrakcji!
Dopiero na mecie otrzymasz pakiet uczestnika – w tym koszulkę z logo. Następnie pyszne jedzonko, podliczenie punktów i nagrodzenie najlepszych zawodników !
Ci którzy zostaną dłużej mogą spędzić czas przy ognisku przy rozmowach nie tylko o motocyklach;)

REGULAMIN RAJDU PARYŻ – DACAR 2024

I. Cel imprezy i opis rajdu

Zasadniczym celem Rajdu jest rozwijanie kultury motoryzacyjnej, w tym propagowanie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym oraz:

 • upowszechnianie bezpiecznego sportu motorowego
 • propagowanie rekreacji rodzinnej
 • doskonalenie techniki jazdy motocyklem a w szczególności manewrowania oraz jazdy w trudnych warunkach
 • aktywne spędzenie wolnego czasu wśród znajomych oraz logiczno-zabawowe rozwiązywanie zadanych przez organizatora zadań
 • doskonalenie techniki jazdy na drogach asfaltowych ogólnego zastosowania tj. na drogach powiatowych, krajowych, gminnych itp.

II. Organizator

Towarzystwo Imprez Rekreacyjnych i Sportowych z siedzibą w Barcinie, przy ul. Polnej 8/1.

III. Termin i miejsce

Start Rajdu Paryż – Dacar  zlokalizowany będzie we wsi Paryż koło Żnina, meta rajdu zlokalizowana będzie na prywatnej posesji w miejscowości Jeżewice – na potrzeby rajdu nazwaną Dacar ——> http://tiris.pl/dacar/
Jest to rajd jednodniowy. Odbędzie się 31.08.2024 roku.

IV. Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane są od 1 maja 2024r. do 31 lipca 2024 r. w formie zapisów na stronie internetowej, za pomocą formularza elektronicznego – http://tiris.pl w zakładce rejestracja ze wskazaniem rodzaju trasy. Na rajdzie przewidziana jest jedna trasa 80% asfalt i 20% drogi szutrowe / utwardzone. Limit zapisów na rajd to 150 osób.

Wypełniając kartę zgłoszeniową w formie elektronicznej, uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Rajdzie i powstaną z winy Uczestnika Rajdu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody (powstałe z ich powodu , na zdrowiu i mieniu w trakcie imprezy. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z Rajdem. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w rajdzie. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się ze wszystkimi warunkami regulaminu Rajdu i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą i kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Rajdu Paryż – Dacar , w związku z organizacją Rajdu.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Rajdu Paryż – Dacar, który odbędzie się 31.08.2024 r. i akceptuję warunki udziału w imprezie.
Oświadczam, że ukończyłam/em 18 rok życia, w przeciwnym wypadku formularz elektroniczny wypełnia mój rodzic lub opiekun prawny.
Zobowiązuję się niezwłocznie po otrzymaniu „niezbędnika” uczestnika Rajdu do założenia kamizelki odblaskowej i identyfikatora.
Przyjmuję do wiadomości, że w Rajdzie może wziąć udział każdy, kto posiada prawo jazdy i sprawny motocykl i będzie się znajdował na liście uczestników umieszczonej na stronie Rajdu Pałuk oraz że uczestnik zobowiązany jest do posiadania: dowodu rejestracyjnego z ważnym przeglądem technicznym pojazdu, aktualnego OC i prawa jazdy.

V. Wpisowe

Opłatę startową w wysokości 220 PLN. (od każdego uczestnika) należy wpłacać na konto Towarzystwa Imprez Rekreacyjnych i Sportowych z siedzibą w Barcinie

BNP Paribas nr 68 2030 0045 1110 0000 0414 5340 z dopiskiem „Rajd Paryż – Dacar 2024!”

Opłaty startowe zostaną wykorzystane na organizację zawodów i pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przebiegiem Rajdu.

VI. Warunki uczestnictwa

Rajd Paryż – Dacar 2024 jest imprezą ogólnodostępną. Uczestnikiem może być osoba, która spełni następujące warunki:

 1. dokona rejestracji w sposób określony w pkt IV,
 2. dokona opłaty startowej,
 3. posiada aktualne OC, dowód rejestracyjny motocykla z aktualnymi badaniami technicznymi oraz prawo jazdy,

VII. Sposób przeprowadzenia Rajdu

 1. Forma imprezy
 • rajd to jedna uniwersalna trasa, do przejechania każdym motocyklem. (nawet z pasażerem ) Większość trasy to asfalt, czasami może zdarzyć się dojechać drogą utwardzoną do „zadania”.
 • rajd na zasadach fair play, każdy zawodnik otrzymuje mapkę trasy wg której musi dotrzeć do mety, mottem przewodnim jest dobra zabawa i promocja regionu,
 • start indywidualny zlokalizowany jest przy starej szkole we wsi Paryż koło Żnina. Meta to prywatna posesja na potrzeby rajdu nazwana Dacar. Znajduje się we wsi Jeżewice.
 • na mecie będzie można skorzystać z pola namiotowego, są sanitariaty i około 35 miejsc noclegowych. Rezerwacja noclegów przebiegać będzie w myśl zasady  – „kto pierwszy”. Rezerwacja noclegu – proszę dzwonić bezpośrednio do właścicielki posesji p. Gabrysi Pelplińskiej pod nr. 696 414 297
  Organizator przewidział posiłek w cenie wpisowego.
 1. Ruch drogowy Rajdu będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora zabezpieczą włączanie się do ruchu. Uczestniczy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych, czy pojedynczych zabudowań. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego i kultury jazdy. Rajd Paryż – Dacar  to impreza organizowana w duchu fair play, co oznacza, że nie stawiamy na to, aby zwycięstwo było celem, który należy osiągnąć za wszelką cenę. Uczestnicy mają przede wszystkim oderwać się od codziennych spraw, dobrze się bawić i podziwiać piękno okolicy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

VIII. Godzinowy plan imprezy.

Harmonogram Rajdu: (godziny są podane w przybliżeniu i mogą ulec delikatnym zmianom)
1.     08.00-11.00 – Start: wyjazd uczestników na trasę Rajdu ze wsi Paryż k/Żnina
2.     12.00-15.00 – Meta: powrót uczestników z trasy Rajdu do miejscowości Jeżewice (prywatna posesja nazwana Dacar na potrzeby rajdu )
3.     15.00-17.00 – Podliczanie wyników
4.     18.00-18.30 – Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
5.     19.00            – Zakończenie Rajdu Paryż Dacar.

IX. Nagrody i świadczenia Organizatora

 1. Nagrody.
  Na rajdzie przyznane będą puchary i nagrody za miejsca I do III.
 2. Świadczenia dla zawodników.

W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje:

 • mapę trasy
 • kartę zadań
 • możliwość walki o ciekawe nagrody
 • identyfikator + smycz
 • naklejkę z logo rajdu
 • koszulkę z logo rajdu Paryż – Dacar 2024

X. Zabezpieczenie trasy

W newralgicznych miejscach trasa będzie odpowiednio oznakowana i zabezpieczona przy użyciu taśmy, odcinki kluczowe będą zabezpieczone oznakowanymi porządkowymi, którzy odpowiedzialni będą za przestrzeganie bezpieczeństwa i regulaminu Rajdu. O imprezie zostaną powiadomione odpowiednie organy, które dodatkowo zabezpieczą przebieg Rajdu. Zostanie zapewniona obsługa medyczna. Adres szpitala: Żnin, ul. Szpitalna 30, tel. 52 30 31 341

XI. Postanowienia końcowe.

Wszyscy uczestnicy Rajdu muszą posiadać polisę OC pojazdu oraz zobowiązani są do przestrzegania kodeksu drogowego.

Pojazdy zawodników biorących udział w rajdzie muszą spełniać następujące kryteria:

Posiadać  aktualne i opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – OC, ważne podczas całej imprezy.

 1. Posiadać aktualny przegląd techniczny ważny podczas całej imprezy.
 2. Z pojazdu nie mogą  wyciekać  żadne płyny, opony pojazdu muszą  posiadać  odpowiednią wysokość bieżnika oraz posiadać stosowną homologację.
 3. Stan techniczny pojazdu nie może wzbudzać wątpliwości co do bezpieczeństwa jego użytkowania. Elementy pojazdu jak i sam pojazd nie mogą zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników imprezy.

W przypadku odkrycia przez organizatora w pojeździe niezgodności w jednym z wymienionych punktów ma on prawo wezwać zawodnika do usunięcia wad lub braków. W razie braku możliwości ich usunięcia ma prawo do dyskwalifikacji, wykluczenia zawodnika jak i jego pojazdu z rajdu. W przypadku dyskwalifikacji nie przysługuje zwrot wpisowego.

Każdy uczestnik prowadzący pojazd musi posiadać i okazać na żądania organizatora i osób przez niego wskazanych dokumenty potwierdzające dopuszczenie do jazdy pod rygorem dyskwalifikacji i skreślenia listy uczestników rajdu.

Obowiązkowe wyposażenie zawodnika na trasie rajdu:

 1. atestowany i homologowany kask motocyklowy
 2. identyfikator rajdowy, numer startowy naklejony w widocznym miejscu
 3. telefon z aparatem fotograficznym – może być potrzebny do wykonania zdjęcia a tym samym zaliczenia zadania na danym pk.

ORGANIZATOR NIE ODPOWIADA ZA RZECZY ZAGINIONE PRZED, W TRAKCIE I PO RAJDZIE!
Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
Każdy uczestnik ma obowiązek założyć kamizelkę odblaskową otrzymaną w pakiecie startowym oraz identyfikator.
Każdy uczestnik bierze  udział  w Imprezie na własną  odpowiedzialność, co potwierdza akceptując regulamin. Organizatorzy, wszystkie osoby z nimi współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem rajdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed i w trakcie rajdu. Uczestnicy bez względu na statut  startują na własną odpowiedzialność ponosząc odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę  wnosić  żadnych roszczeń  w stosunku do Organizatorów  i osób z nim współpracujących. Każdy uczestnik rajdu poprzez uczestnictwo w rajdzie zrzeka się możliwości dochodzenia prawnego lub zwrotnego roszczeń  od organizatorów i osób z nim współpracujących w razie wypadku lub szkody związanej z udziałem w Rajdzie. Uznaje się,  że uczestnik dokonujący rejestracji poprzez wypełnienie internetowego    formularza  rejestracyjnego zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać. Rejestracja w rajdzie i wypełnienie formularza internetowo jest równoznaczne z  wyrażeniem  zgody na zwarcie umowy o uczestnictwie w rajdzie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do poprawek, uzupełnień  i zmian niniejszego regulaminu, o czym uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni  na oficjalnej  stronie www  lub  profili Facebook rajdu . Rajd nie jest imprezą masową w sensie prawnym. Jest imprezą zamkniętą tylko dla gości zaproszonych. W przypadku drastycznego załamania pogody na stronie zostanie umieszczona informacja o zmianie terminu Rajdu.
Wszyscy uczestnicy Rajdu proszeni są o nie zaśmiecanie trasy i szczególną troskę o środowisko naturalne.
W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie zwraca wpisowego.
Uczestnik wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Uczestnik startujący w Rajdzie wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku uwiecznionego na zdjęciach i filmach powstałych podczas Rajdu Paryż – Dacar.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Imprez Rekreacyjnych i Sportowych z siedzibą w Barcinie (ul. Polna 8, e-mail: [email protected],
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji Rajdu Paryż-Dacar
oraz informowania o innych wydarzeniach sportowych i przechowywane będą do dnia 1.01.2026 r.
3) Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące w zakresie organizacji wydarzenia.
4) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rajdu na inny lub zamianę formy rajdu na hybrydową, zdalną z powodów niezależnych od organizatora takich jak: zagrożenie epidemiologiczne, zagrożenie COVID-19, zakaz zgromadzeń. Zdarzenia naturalnego typu: powódź, wichura, trąba powietrzna, pożary, klęska żywiołowa lub innej „katastrofy” której przewidzieć nie mógł.

Nagrody nieodebrane w dniu rajdu przepadają uczestnikowi i przechodzą do puli nagród rajdu na następną edycję

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

KOMITET ORGANIZACYJNY

Uczestnicy Rajdu

 1. Michał Zieniewicz
 2. Marcin Zawisza
 3. Damian Gruszecki
 4. Przemysław Kantorski

Przeczytaj przed wypełnieniem!

 • Pola z gwiazdką są polami obowiązkowymi.
 • Imię, nazwisko, telefon, adres zamieszkania oraz PESEL są danymi niezbędnymi do ubezpieczenia uczestników
 • Upewnij się, że podany adres mailowy jest prawidłowy. W ciągu kilku minut od wysłania zgłoszenia (ale nie dłużej niż 24h) na podany adres dostaniesz potwierdzenie rejestracji z systemu. Jeśli nie otrzymałeś/otrzymałaś go – skontaktuj się z nami.
 • FORMULARZ PROSIMY WYPEŁNIĆ DOKŁADNIE, BEZ SKRÓTÓW, NICKÓW, ITP.!!!

Rejestrujesz się na RAJD PARYŻ-DACAR

  Podstawowe dane uczestnika  Miejsce zamieszkania
  Dane kontaktowe  Pozostałe

  Masz pytania?
  nie ma co czekać, porozmawiajmy

  TOWARZYSTWO IMPREZ REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH

  ul. Polna 8/1
  88-190 Barcin
  NIP 5621806222

  Copyright © 2023 Towarzystwo Imrez Rekreacyjnych i Sportowych. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  znajdziesz nas również na