DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Rajd Motocyklowy z EXFAN Kostrzyn

EXFAN MOTOCYKLE to firma z pasją. Miejscówka w Kostrzynie do której się wraca z bananem na twarzy. Co chłopaki mają w głowie współpracując przy realizacji całkowicie nowego rajdu? Tego nie wie nikt.

Świetnie przygotowana trasa, fajne zadania i PK, a na końcu trasy jedzonko i nagrody. Wszystko ubrane w dobre standardy, klimat motocykli i zapach benzyny w powietrzu…
Będzie super?? To jakby nic nie powiedzieć! Imprezę wspomaga firma MOTUL.

Już dziś możemy zdradzić, że na dzień dobry, po przybyciu na start w dzień rajdu, każdy uczestnik otrzyma darmowe smarowanie łańcucha wraz z kontrolą jego naciągu.
Lokalna prasa pisze, że nikt inny jeszcze tego nie robił.

Zapisz się już dziś!

UWAGA! Prosimy o dojeżdżanie do salonu Exfan od strony wschodniej w celu ominięcia osiedla mieszkalnego!

 

REGULAMIN RAJDU MOTOCYKLOWEGO z EXFAN KOSTRZYN 2024

I. Cel imprezy i opis rajdu

Zasadniczym celem Rajdu jest rozwijanie kultury motoryzacyjnej, w tym propagowanie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym oraz:

 • upowszechnianie bezpiecznego sportu motorowego
 • propagowanie rekreacji rodzinnej
 • doskonalenie techniki jazdy motocyklem a w szczególności manewrowania oraz jazdy w trudnych warunkach
 • aktywne spędzenie wolnego czasu wśród znajomych oraz logiczno-zabawowe rozwiązywanie zadanych przez organizatora zadań
 • doskonalenie techniki jazdy na drogach asfaltowych ogólnego zastosowania tj. na drogach powiatowych, krajowych, gminnych itp.

II. Organizator

Towarzystwo Imprez Rekreacyjnych i Sportowych z siedzibą w Barcinie, przy ul. Polnej 8/1.

III. Termin i miejsce

Motocyklowy Rajd z EXFAN KOSTRZYN zostanie rozegrany w dniu 07.09.2024 roku w Kostrzynie.
Start i meta zlokalizowana jest na terenie firmy EXFAN przy ul. Rzemieślniczej 5 w Kostrzynie.

IV. Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane są od 12 maja 2024 do 15 sierpnia 2024 r. w formie zapisów na stronie internetowej, za pomocą formularza elektronicznego – www.lrmoto.pl w zakładce rejestracja ze wskazaniem rodzaju trasy. Liczba uczestników jest ograniczona. Limit miejsc na rajd to 120 miejsc. 

Wypełniając kartę zgłoszeniową w formie elektronicznej, uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Rajdzie i powstaną z winy Uczestnika Rajdu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody (powstałe z ich powodu , na zdrowiu i mieniu w trakcie imprezy. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z Rajdem. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w Rajdzie. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się ze wszystkimi warunkami regulaminu Rajdu i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą i kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Rajdu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Rajdu, który odbędzie się 07.09.2024r. i akceptuję warunki udziału w imprezie.

Oświadczam, że ukończyłam/em 18 rok życia, w przeciwnym wypadku formularz elektroniczny wypełnia mój rodzic lub opiekun prawny.

Przyjmuję do wiadomości, że w Rajdzie może wziąć udział każdy, kto posiada prawo jazdy i sprawny motocykl i będzie się znajdował na liście uczestników umieszczonej na stronie Rajdu oraz że uczestnik zobowiązany jest do posiadania: dowodu rejestracyjnego z ważnym przeglądem technicznym pojazdu, aktualnego OC i prawa jazdy.

V. Wpisowe

Opłatę startową w wysokości 220 PLN. (od każdego uczestnika) należy wpłacać na konto Towarzystwa Imprez Rekreacyjnych i Sportowych z siedzibą w Barcinie

BNP Paribas nr 68 2030 0045 1110 0000 0414 5340 z dopiskiem nazwy danego rajdu i z datą rajdu na który aktualnie zapisuje się uczestnik. Jest to bardzo ważne z uwagi na inne rajdy organizowane przez organizatora, np. Jan Nowak, Żnin, ul. Nowa 1, Motocyklowy Rajd z EXFAN Kostrzyn 07.09.2024r.

Opłaty startowe zostaną wykorzystane na organizację zawodów i pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przebiegiem Rajdu.

VI. Warunki uczestnictwa

Rajd jest imprezą ogólnodostępną. Uczestnikiem może być osoba, która spełni następujące warunki:

 1. dokona rejestracji w sposób określony w pkt IV,
 2. dokona opłaty startowej,
 3. posiada aktualne OC, dowód rejestracyjny motocykla z aktualnymi badaniami technicznymi oraz prawo jazdy,

VII. Sposób przeprowadzenia Rajdu

 1. Forma imprezy
 • rajd to jedna trasa uniwersalna przeznaczona dla wszystkich typów motocykli z podziałem trasy 80% asfalt i 20% to drogi utwardzone / szutry. 
 • rajd na zasadach fair play, każdy zawodnik otrzymuje mapkę trasy wg której musi dotrzeć do mety, mottem przewodnim jest dobra zabawa i promocja regionu,
 • start i meta zlokalizowane są na terenie firmy EXFAN przy ul. Rzemieślniczej 5 w Kostrzynie.
 1. Ruch drogowy Rajdu będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym.  Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych, czy pojedynczych zabudowań. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego i kultury jazdy. Rajd  to impreza organizowana w duchu fair play, co oznacza, że nie stawiamy na to, aby zwycięstwo było celem, który należy osiągnąć za wszelką cenę. Uczestnicy mają przede wszystkim oderwać się od codziennych spraw, dobrze się bawić i podziwiać piękno okolicy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

VIII. Godzinowy plan imprezy.

Harmonogram Rajdu:

 1.     07.00-07.30 – Spotkanie organizacyjne obsługi technicznej Rajdu
 2.     07.30            – Otwarcie Biura Rajdu – na terenie firmy EXFAN przy ul. Rzemieślniczej 5 w Kostrzynie.
 3.     08.00-11.00 – Start: wyjazd uczestników na trasę Rajdu
 4.     12.00-15.00 – Meta: powrót uczestników z trasy Rajdu
 5.     15.00-17.00 – Podliczanie wyników
 6.     18.00-18.30 – Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
 7.     19.00            – Zakończenie Rajdu

IX. Nagrody i świadczenia Organizatora

 1. Nagrody.

W każdej kategorii przyznane będą puchary za miejsca I do III.

 1. Świadczenia dla zawodników.

W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje:

 • mapę trasy
 • kartę zadań
 • długopis
 • naklejkę z logo rajdu
 • koszulkę z logo rajdu
 • możliwość walki o cenne nagrody i puchary

X. Postanowienia końcowe.

Wszyscy uczestnicy Rajdu muszą posiadać polisę OC pojazdu oraz zobowiązani są do przestrzegania kodeksu drogowego.

ORGANIZATOR NIE ODPOWIADA ZA RZECZY ZAGINIONE PRZED, W TRAKCIE I PO RAJDZIE!

ORGANIZATOR NIE ODPOWIADA ZA WYPADKI POWSTAŁE PRZED, W TRAKCIE I PO RAJDZIE!

Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.

W przypadku drastycznego załamania pogody na stronie zostanie umieszczona informacja o możliwej zmianie terminu Rajdu.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rajdu na inny lub zamianę formy rajdu na hybrydową, zdalną z powodów niezależnych od organizatora takich jak: zagrożenie epidemiologiczne, zagrożenie COVID-19, zakaz zgromadzeń.  Zdarzenia naturalnego typu: powódź, wichura, trąba powietrzna, pożary, klęska żywiołowa lub innej „katastrofy” której przewidzieć nie mógł. 

Uczestnicy bez względu na statut  startują na własną odpowiedzialność ponosząc odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę  wnosić  żadnych roszczeń  w stosunku do Organizatora i osób z nim współpracujących.

Każdy uczestnik rajdu poprzez uczestnictwo w rajdzie zrzeka się możliwości dochodzenia prawnego lub zwrotnego roszczeń  od organizatora i osób z nim współpracujących w razie wypadku lub szkody związanej z udziałem w Rajdzie.

Wszyscy uczestnicy Rajdu proszeni są o nie zaśmiecanie trasy i szczególną troskę o środowisko naturalne.

W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie zwraca wpisowego.

Uczestnik wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Uczestnik startujący w Rajdzie wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku uwiecznionego na zdjęciach i filmach powstałych podczas Rajdu 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

Przeczytaj przed wypełnieniem!

 • Pola z gwiazdką są polami obowiązkowymi.
 • Imię, nazwisko, telefon oraz adres zamieszkania są danymi niezbędnymi do ubezpieczenia uczestników
 • Upewnij się, że podany adres mailowy jest prawidłowy. W ciągu kilku minut od wysłania zgłoszenia (ale nie dłużej niż 24h) na podany adres dostaniesz potwierdzenie rejestracji z systemu. Jeśli nie otrzymałeś/otrzymałaś go – skontaktuj się z nami.

Rejestrujesz się na Rajd z EXFAN Kostrzyn

  Podstawowe dane uczestnika


  Miejsce zamieszkania
  Dane kontaktowe  Pozostałe


  Uczestnicy Rajdu

   

  Masz pytania?
  nie ma co czekać, porozmawiajmy

  TOWARZYSTWO IMPREZ REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH

  ul. Polna 8/1
  88-190 Barcin
  NIP 5621806222

  Copyright © 2023 Towarzystwo Imrez Rekreacyjnych i Sportowych. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  znajdziesz nas również na