DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Rajd Pałuk

Rajd Pałuk to jednodniowy rajd dla motocyklistów, któremu przyświeca myśl o rekreacyjnym spędzeniu wolnego czasu. Impreza organizowana jest dla właścicieli motocykli różnego rodzaju – od sportowych, przez turystyczne, po enduro.

Chcemy Wam pokazać, że Pałuki to piękna okolica i można w niej odnaleźć jeszcze wiele ładnych miejsc. Nastawiamy się na przejazd wyznaczoną i zaznaczamy, że nie chcemy łamać przepisów dotyczących wjazdów na prywatne posesje, pola, łąki, itp. Dlatego też poruszamy się po drogach publicznych, udostępnionych do ruchu.

Rajd Pałuk nie jest wyścigiem, ani paradą motocykli. Rozpiętość godziny startu pozwala na wyjazd w trasę małymi grupami. Rajd Pałuk to impreza organizowana w duchu fair play, co oznacza, że nie stawiamy na to, aby zwycięstwo było celem, który należy osiągnąć za wszelką cenę. Uczestnicy mają przede wszystkim oderwać się od codziennych spraw, dobrze się bawić i podziwiać piękno okolicy.

Previous
Next

REGULAMIN XIII EDYCJI RAJDU PAŁUK

I. Cel imprezy i opis rajdu

Zasadniczym celem Rajdu jest rozwijanie kultury motoryzacyjnej, w tym propagowanie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym oraz:

 • upowszechnianie bezpiecznego sportu motorowego
 • propagowanie rekreacji rodzinnej
 • doskonalenie techniki jazdy motocyklem a w szczególności manewrowania oraz jazdy w trudnych warunkach
 • aktywne spędzenie wolnego czasu wśród znajomych oraz logiczno-zabawowe rozwiązywanie zadanych przez organizatora zadań
 • doskonalenie techniki jazdy na drogach asfaltowych ogólnego zastosowania tj. na drogach powiatowych, krajowych, gminnych itp.

II. Organizator

Towarzystwo Imprez Rekreacyjnych i Sportowych z siedzibą w Barcinie, przy ul. Polnej 8/1.

III. Termin i miejsce

Rajd Pałuk rozegrany zostanie w dniu 22.04.2023 r. (sobota) w Jeżewicach (gm. Łabiszyn).

IV. Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane są od 8 stycznia 2023r. do 15 marca 2023r. w formie zapisów na stronie internetowej, za pomocą formularza elektronicznego – http://tiris.pl w zakładce rejestracja ze wskazaniem rodzaju trasy. Liczba uczestników jest ograniczona. Przyjmujemy zgłoszenia 300 uczestników po 150 na trasę „łatwą” i trasę „trudną”.

Wypełniając kartę zgłoszeniową w formie elektronicznej, uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Rajdzie i powstaną z winy Uczestnika Rajdu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody (powstałe z ich powodu , na zdrowiu i mieniu w trakcie imprezy. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z Rajdem. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo www. Rajdzie. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się ze wszystkimi warunkami regulaminu Rajdu i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą i kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Rajdu Pałuk na potrzeby organizacji Rajdu.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Rajdu Pałuk, który odbędzie się 22.04.2023 r. i akceptuję warunki udziału w imprezie.
Oświadczam, że ukończyłam/em 18 rok życia, w przeciwnym wypadku formularz elektroniczny wypełnia mój rodzic lub opiekun prawny.
Zobowiązuję się niezwłocznie po otrzymaniu „niezbędnika” uczestnika Rajdu do założenia kamizelki odblaskowej i identyfikatora.
Przyjmuję do wiadomości, że w Rajdzie może wziąć udział każdy, kto posiada prawo jazdy i sprawny motocykl i będzie się znajdował na liście uczestników umieszczonej na stronie Rajdu Pałuk oraz że uczestnik zobowiązany jest do posiadania: dowodu rejestracyjnego z ważnym przeglądem technicznym pojazdu, aktualnego OC i prawa jazdy.

V. Wpisowe

Opłatę startową w wysokości 195 PLN. (od każdego uczestnika) należy wpłacać na konto Towarzystwa Imprez Rekreacyjnych i Sportowych z siedzibą w Barcinie

BNP Paribas nr 68 2030 0045 1110 0000 0414 5340 z dopiskiem „Rajd Pałuk”!

Opłaty startowe zostaną wykorzystane na organizację zawodów i pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przebiegiem Rajdu.

VI. Warunki uczestnictwa

Rajd Pałuk jest imprezą ogólnodostępną. Uczestnikiem może być osoba, która spełni następujące warunki:

 1. dokona rejestracji w sposób określony w pkt IV,
 2. dokona opłaty startowej,
 3. posiada aktualne OC, dowód rejestracyjny motocykla z aktualnymi badaniami technicznymi oraz prawo jazdy,

VII. Sposób przeprowadzenia Rajdu

 1. Forma imprezy
 • rajd podzielony na dwie trasy asfaltowe: „łatwą” i „trudną”. Trasa asfalt łatwa przeznaczona dla motocykli typu ścigacz, choper i szosowo turystyczne. Trasa asfalt trudna dla motocykli typu funbike, dual sport i naked,
 • rajd na zasadach fair play, każdy zawodnik otrzymuje mapkę trasy wg której musi dotrzeć do mety, mottem przewodnim jest dobra zabawa i promocja regionu,
 • start indywidualny ze wspólnego miejsca dla obu tras – Agroturystyka Jeżewice 13 (gm. Łabiszyn),
 • meta wspólna – Agroturystyka Jeżewice 13 (gm. Łabiszyn).
 1. Ruch drogowy Rajdu będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora zabezpieczą włączanie się do ruchu. Uczestniczy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych, czy pojedynczych zabudowań. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego i kultury jazdy. Rajd Pałuk to impreza organizowana w duchu fair play, co oznacza, że nie stawiamy na to, aby zwycięstwo było celem, który należy osiągnąć za wszelką cenę. Uczestnicy mają przede wszystkim oderwać się od codziennych spraw, dobrze się bawić i podziwiać piękno okolicy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

VIII. Godzinowy plan imprezy.

Harmonogram Rajdu (godziny mogą ulec zmianie):
1.     07.00-07.30 – Spotkanie organizacyjne obsługi technicznej Rajdu
2.     07.30            – Otwarcie Biura Rajdu – Agroturystyka Jeżewice 13 (gm. Łabiszyn)
3.     08.00-11.00 – Start: wyjazd uczestników na trasę Rajdu
4.     12.00-15.00 – Meta: powrót uczestników z trasy Rajdu
5.     15.00-17.00 – Podliczanie wyników
6.     18.00-18.30 – Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
7.     19.00            – Zakończenie Rajdu Pałuk

IX. Nagrody i świadczenia Organizatora

 1. Nagrody.

W każdej kategorii przyznane będą puchary i dyplomy za miejsca I do III.

 1. Świadczenia dla zawodników.

W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje:

 • mapę trasy
 • kamizelkę odblaskową
 • identyfikator + smycz
 • naklejkę z logo rajdu
 • talon na posiłek
 • koszulkę z logo rajdu

X. Zabezpieczenie trasy

W newralgicznych miejscach trasa będzie odpowiednio oznakowana i zabezpieczona przy użyciu taśmy, odcinki kluczowe będą zabezpieczone oznakowanymi porządkowymi, którzy odpowiedzialni będą za przestrzeganie bezpieczeństwa i regulaminu Rajdu. O imprezie zostaną powiadomione odpowiednie organy, które dodatkowo zabezpieczą przebieg Rajdu. Zostanie zapewniona obsługa medyczna. Adres szpitala: Żnin, ul. Szpitalna 30, tel. 52 30 31 341

XI. Postanowienia końcowe.

Wszyscy uczestnicy Rajdu muszą posiadać polisę OC pojazdu oraz zobowiązani są do przestrzegania kodeksu drogowego.
ORGANIZATOR NIE ODPOWIADA ZA RZECZY ZAGINIONE PRZED, W TRAKCIE I PO RAJDZIE!

ORGANIZATOR NIE ODPOWIADA ZA WYPADKI POWSTAŁE PRZED, W TRAKCIE I PO RAJDZIE!
Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
Każdy uczestnik ma obowiązek założyć kamizelkę odblaskową otrzymaną w pakiecie startowym oraz identyfikator.
W przypadku drastycznego załamania pogody na stronie zostanie umieszczona informacja o zmianie terminu Rajdu.
Wszyscy uczestnicy Rajdu proszeni są o nie zaśmiecanie trasy i szczególną troskę o środowisko naturalne.
W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie zwraca wpisowego.
Uczestnik wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Uczestnik startujący w Rajdzie wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku uwiecznionego na zdjęciach i filmach powstałych podczas Rajdu Pałuk.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Imprez Rekreacyjnych i Sportowych z siedzibą w Barcinie (ul. Polna 8, email: [email protected]

2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji Rajdu Pałuk
oraz informowania o innych wydarzeniach sportowych i przechowywane będą do dnia 1.01.2026 r.

3) Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące w zakresie organizacji wydarzenia.

4) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rajdu na inny lub zamianę formy rajdu na hybrydową, zdalną z powodów niezależnych od organizatora takich jak: zagrożenie epidemiologiczne, zagrożenie COVID-19, zakaz zgromadzeń. Zdarzenia naturalnego typu: powódź, wichura, trąba powietrzna, pożary, klęska żywiołowa lub innej „katastrofy” której przewidzieć nie mógł.

Nagrody nieodebrane w dniu rajdu przepadają uczestnikowi i przechodzą do puli nagród rajdu na następną edycję

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przeczytaj przed wypełnieniem!

 • Pola z gwiazdką są polami obowiązkowymi.
 • Imię, nazwisko, telefon, adres zamieszkania oraz PESEL są danymi niezbędnymi do ubezpieczenia uczestników
 • Upewnij się, że podany adres mailowy jest prawidłowy. W ciągu kilku minut od wysłania zgłoszenia (ale nie dłużej niż 24h) na podany adres dostaniesz potwierdzenie rejestracji z systemu. Jeśli nie otrzymałeś/otrzymałaś go – skontaktuj się z nami.
 • FORMULARZ PROSIMY WYPEŁNIĆ DOKŁADNIE, BEZ SKRÓTÓW, NICKÓW, ITP.!!!

Rejestrujesz się na RAJD PAŁUK

  Podstawowe dane uczestnika  Miejsce zamieszkania
  Dane kontaktowe  Pozostałe  Uczestnicy Rajdu

  Trasa łatwa

  • Szymon Kordylewski
  • Łukasz Jankowski
  • Tomasz Fietz
  • Michał Pauszek + pasażer
  • Jakub Skibiński
  • Michał Cichy
  • Sebastian Strychalski
  • Błażej Kin
  • Marcin Zawisza
  • Piotr Bejnar
  • Michał Zieniewicz
  • Albert Fira
  • Stefan Marianowski + pasażer
  • Jacek Deneka
  • Marcin Zygmunt + pasażer
  • Krzysztof Mofina + pasażer
  • Michał Kęsy + pasażer
  • Monika Wochal
  • Przemysław Wochal
  • Tomasz Stępień
  • Piotr Milczarek + pasażer
  • Gruszecki Mateusz
  • Szydełko Adam
  • Michał Sosnowski
  • Piotr Szymański
  • Piotr Milczarek + pasażer
  • Włodzimierz Zimiecki

  Trasa trudna

  • Marcin Szczepaniak
  • Mateusz Szymański
  • Jan Kozyra + pasażer
  • Bogumin Siemianowski
  • Sławomir Kłopocki
  • Leszek Kozyra
  • Piotr Szamocki
  • Tomasz Szpulecki
  • Jacek Tomkiewicz
  • Marek Smolny
  • Tomasz Sibierski
  • Robert Piwoński
  • Michał Mikołajczak
  • Piotr Kwasigroch
  • Sebastian Duda
  • Mateusz Mielcarek
  • Michał Górny
  • Jarosław Ginter
  • Stanisław Rydel

  Patronat nad Rajdem Pałuk objęła

  gmina Złotniki Kujawskie Łabiszyn Barcin Dąbrowa Żnin Mogilno

  Masz pytania?
  nie ma co czekać, porozmawiajmy

  TOWARZYSTWO IMPREZ REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH

  ul. Polna 8/1
  88-190 Barcin
  NIP 5621806222

  Copyright © 2023 Towarzystwo Imrez Rekreacyjnych i Sportowych. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  znajdziesz nas również na