DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Rajd Pałuk

Rajd Pałuk to jednodniowy rajd dla motocyklistów, któremu przyświeca myśl o rekreacyjnym spędzeniu wolnego czasu. Impreza organizowana jest dla właścicieli motocykli różnego rodzaju – od sportowych, przez turystyczne, po enduro.

Chcemy Wam pokazać, że Pałuki to piękna okolica i można w niej odnaleźć jeszcze wiele ładnych miejsc. Nastawiamy się na przejazd wyznaczoną i zaznaczamy, że nie chcemy łamać przepisów dotyczących wjazdów na prywatne posesje, pola, łąki, itp. Dlatego też poruszamy się po drogach publicznych, udostępnionych do ruchu.

Rajd Pałuk nie jest wyścigiem, ani paradą motocykli. Rozpiętość godziny startu pozwala na wyjazd w trasę małymi grupami. Rajd Pałuk to impreza organizowana w duchu fair play, co oznacza, że nie stawiamy na to, aby zwycięstwo było celem, który należy osiągnąć za wszelką cenę. Uczestnicy mają przede wszystkim oderwać się od codziennych spraw, dobrze się bawić i podziwiać piękno okolicy.

Previous
Next

REGULAMIN XIV EDYCJI RAJDU PAŁUK

I. Cel imprezy i opis rajdu

Zasadniczym celem Rajdu jest rozwijanie kultury motoryzacyjnej, w tym propagowanie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym oraz:

 • upowszechnianie bezpiecznego sportu motorowego
 • propagowanie rekreacji rodzinnej
 • doskonalenie techniki jazdy motocyklem a w szczególności manewrowania oraz jazdy w trudnych warunkach
 • aktywne spędzenie wolnego czasu wśród znajomych oraz logiczno-zabawowe rozwiązywanie zadanych przez organizatora zadań
 • doskonalenie techniki jazdy na drogach asfaltowych ogólnego zastosowania tj. na drogach powiatowych, krajowych, gminnych itp.

II. Organizator

Towarzystwo Imprez Rekreacyjnych i Sportowych z siedzibą w Barcinie, przy ul. Polnej 8/1.

III. Termin i miejsce

Rajd Pałuk rozegrany zostanie w dniu 27.04.2024 r. (sobota) HOW Smerzyn k/Łabiszyna

IV. Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane są od 1 lutego 2024r. do 28 marca 2024r. w formie zapisów na stronie internetowej, za pomocą formularza elektronicznego – http://www.tiris.pl w zakładce rejestracja ze wskazaniem rodzaju trasy. Liczba uczestników jest ograniczona. Przyjmujemy zgłoszenia 300 uczestników po 150 na trasę „łatwą” i trasę „trudną”.

Wypełniając kartę zgłoszeniową w formie elektronicznej, uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Rajdzie i powstaną z winy Uczestnika Rajdu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody (powstałe z ich powodu , na zdrowiu i mieniu w trakcie imprezy. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z Rajdem. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo www. Rajdzie. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się ze wszystkimi warunkami regulaminu Rajdu i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą i kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Rajdu Pałuk na potrzeby organizacji Rajdu.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Rajdu Pałuk, który odbędzie się 27.04.2024 r. i akceptuję warunki udziału w imprezie.
Oświadczam, że ukończyłam/em 18 rok życia, w przeciwnym wypadku formularz elektroniczny wypełnia mój rodzic lub opiekun prawny.
Zobowiązuję się niezwłocznie po otrzymaniu „niezbędnika” uczestnika Rajdu do założenia kamizelki odblaskowej i identyfikatora.
Przyjmuję do wiadomości, że w Rajdzie może wziąć udział każdy, kto posiada prawo jazdy i sprawny motocykl i będzie się znajdował na liście uczestników umieszczonej na stronie Rajdu Pałuk oraz że uczestnik zobowiązany jest do posiadania: dowodu rejestracyjnego z ważnym przeglądem technicznym pojazdu, aktualnego OC i prawa jazdy.

V. Wpisowe

Opłatę startową w wysokości 220 PLN. (od każdego uczestnika) należy wpłacać na konto Towarzystwa Imprez Rekreacyjnych i Sportowych z siedzibą w Barcinie

BNP Paribas nr 68 2030 0045 1110 0000 0414 5340 z dopiskiem „Rajd Pałuk”!

Opłaty startowe zostaną wykorzystane na organizację zawodów i pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przebiegiem Rajdu.

VI. Warunki uczestnictwa

Rajd Pałuk jest imprezą ogólnodostępną. Uczestnikiem może być osoba, która spełni następujące warunki:

 1. dokona rejestracji w sposób określony w pkt IV,
 2. dokona opłaty startowej,
 3. posiada aktualne OC, dowód rejestracyjny motocykla z aktualnymi badaniami technicznymi oraz prawo jazdy,

VII. Sposób przeprowadzenia Rajdu

 1. Forma imprezy
 • rajd podzielony na dwie trasy asfaltowe: „łatwą” i „trudną”. Trasa asfalt łatwa przeznaczona dla motocykli szosowych, chopper/cruiser, szosowo-turystycznych, zabytkowych itp. Trasa asfalt trudna dla motocykli typu  enduro, turystyczne enduro i innych jeśli uczestnik lubi jeździć w terenie.
 • rajd na zasadach fair play, każdy zawodnik otrzymuje mapkę trasy wg której musi dotrzeć do mety, mottem przewodnim jest dobra zabawa i promocja regionu,
 • start indywidualny ze wspólnego miejsca dla obu tras – HOW Smerzyn (52.93681921248745, 17.864846656418518)
 • meta wspólna – HOW Smerzyn 
 1. Ruch drogowy Rajdu będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora zabezpieczą włączanie się do ruchu. Uczestniczy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych, czy pojedynczych zabudowań. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego i kultury jazdy. Rajd Pałuk to impreza organizowana w duchu fair play, co oznacza, że nie stawiamy na to, aby zwycięstwo było celem, który należy osiągnąć za wszelką cenę. Uczestnicy mają przede wszystkim oderwać się od codziennych spraw, dobrze się bawić i podziwiać piękno okolicy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

VIII. Godzinowy plan imprezy.

Harmonogram Rajdu (godziny mogą ulec zmianie):
1.     07.00-07.30 – Spotkanie organizacyjne obsługi technicznej Rajdu
2.     07.30            – Otwarcie Biura Rajdu –HOW Smerzyn
3.     08.00-11.00 – Start: wyjazd uczestników na trasę Rajdu
4.     12.00-15.00 – Meta: powrót uczestników z trasy Rajdu
5.     15.00-17.00 – Podliczanie wyników
6.     18.00-18.30 – Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
7.     19.00            – Zakończenie Rajdu Pałuk

IX. Nagrody i świadczenia Organizatora

 1. Nagrody.

W każdej kategorii przyznane będą puchary i dyplomy za miejsca I do III.

 1. Świadczenia dla zawodników.

W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje:

 • mapę trasy
 • kamizelkę odblaskową
 • identyfikator + smycz
 • naklejkę z logo rajdu
 • talon na posiłek
 • koszulkę z logo rajdu

X. Zabezpieczenie trasy

W newralgicznych miejscach trasa będzie odpowiednio oznakowana i zabezpieczona przy użyciu taśmy, odcinki kluczowe będą zabezpieczone oznakowanymi porządkowymi, którzy odpowiedzialni będą za przestrzeganie bezpieczeństwa i regulaminu Rajdu. O imprezie zostaną powiadomione odpowiednie organy, które dodatkowo zabezpieczą przebieg Rajdu. Zostanie zapewniona obsługa medyczna. Adres szpitala: Żnin, ul. Szpitalna 30, tel. 52 30 31 341

XI. Postanowienia końcowe.

Wszyscy uczestnicy Rajdu muszą posiadać polisę OC pojazdu oraz zobowiązani są do przestrzegania kodeksu drogowego.
ORGANIZATOR NIE ODPOWIADA ZA RZECZY ZAGINIONE PRZED, W TRAKCIE I PO RAJDZIE!

ORGANIZATOR NIE ODPOWIADA ZA WYPADKI POWSTAŁE PRZED, W TRAKCIE I PO RAJDZIE!
Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
Każdy uczestnik ma obowiązek założyć kamizelkę odblaskową otrzymaną w pakiecie startowym oraz identyfikator.
W przypadku drastycznego załamania pogody na stronie zostanie umieszczona informacja o zmianie terminu Rajdu.
Wszyscy uczestnicy Rajdu proszeni są o nie zaśmiecanie trasy i szczególną troskę o środowisko naturalne.
W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie zwraca wpisowego.
Uczestnik wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Uczestnik startujący w Rajdzie wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku uwiecznionego na zdjęciach i filmach powstałych podczas Rajdu Pałuk.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Imprez Rekreacyjnych i Sportowych z siedzibą w Barcinie (ul. Polna 8, email: [email protected].

2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji Rajdu Pałuk
oraz informowania o innych wydarzeniach sportowych i przechowywane będą do dnia 1.01.2026 r.

3) Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące w zakresie organizacji wydarzenia.

4) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rajdu na inny lub zamianę formy rajdu na hybrydową, zdalną z powodów niezależnych od organizatora takich jak: zagrożenie epidemiologiczne, zagrożenie COVID-19, zakaz zgromadzeń. Zdarzenia naturalnego typu: powódź, wichura, trąba powietrzna, pożary, klęska żywiołowa lub innej „katastrofy” której przewidzieć nie mógł.

Nagrody nieodebrane w dniu rajdu przepadają uczestnikowi i zostają do dyspozycji organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

KOMITET ORGANIZACYJNY

Uczestnicy Rajdu

Trasa łatwa

 1. Artur Wiślicki + pasażer
 2. Patryk Osuch
 3. Marek Polaczyk
 4. Artur Kawczyński
 5. Maciej Wróblewski
 6. Adam Szydełko
 7. Artur Pela
 8. Łukasz Jankowski
 9. Maciej Szostak
 10. Jędrzej Zapędowski
 11. Rafał Stranc
 12. Wojciech Stachowiak
 13. Igor Koszek
 14. Jacek Skurtys
 15. Marek Smolny
 16. Arkadiusz Błażejewicz
 17. Wojciech Szefler + pasażer
 18. Marcin Łapiński
 19. Albert Fira
 20. Rafał Górski
 21. Robert Głębocki
 22. Artur Kasprzak
 23. Łukasz Osiński
 24. Jakub Ignaciuk
 25. Wojciech Ostrzewski
 26. Bartosz Czwójdak
 27. Łukasz Koralewski
 28. Artur Kasprzak
 29. Tomasz Fietz
 30. Tomasz Stanisławski
 31. Leszek Ziółkowski + pasażer
 32. Paweł Środa
 33. Kamil Gwóźdź
 34. Marcel Wójciak
 35. Wójciak Łukasz
 36. Jakub Markiewicz
 37. Marcin Olszanowski
 38. Piotr Bejnar
 39. Daniel Chodak
 40. Tomasz Hurylski
 41. Szymon Kordylewski
 42. Robert Lange
 43. Damian Jakubczyk
 44. Daniel Ostrowski
 45. Dorian Kuś +pasażer
 46. Alek Piekutowski
 47. Mariusz Domowicz
 48. Daniel Sosnowski
 49. Paweł Szymański + pasażer
 50. Marek Noske
 51. Dariusz Adamski
 52. Michał Skoliński
 53. Marcin Małolepszy + pasażer
 54. Marzena Dereń
 55. Jacek Dereń
 56. Marek Grzeszak
 57. Michał Maciejewski
 58. Przemysław Pińczak
 59. Grzegorz Mac
 60. Roman Przestański
 61. Krzysztof Kojat
 62. Mirosław Boniśniak
 63. Joanna Boniśniak
 64. Sebastian Maleszka + pasażer
 65. Bartłomiej Ratajczak
 66. Sławomir Dreśliński
 67. Jarosław Trzaskowski
 68. Bartosz Szambelan
 69. Mariusz Domowicz

Trasa trudna

 1. Mateusz Szymański
 2. Maciej Szymański
 3. Marcin Szczepaniak
 4. Stanisław Rydel
 5. Mirosław Warchoł
 6. Konrad Gordon
 7. Szymon Sieradzki
 8. Michał Zieniewicz
 9. Michał Mikołajczak
 10.  Marcin Zawisza
 11. Wojciech Marciniak
 12. Daniel Ludwiczak
 13. Wojciech Szymański
 14. Tomasz Napiórkowski
 15. Jarosław Jach + pasażer
 16. Szymon Sip
 17. Mateusz Mielcarek
 18. Mateusz Chrośniak
 19. Piotr Wojdan + pasażer
 20. Maciej Grabowski
 21. Michał Sosnowski
 22. Adam Gelert
 23. Sebastian Ratajczyk
 24. Maciej Grabowski
 25. Rafał Kucharski
 26. Michał Kucharski
 27. Piotr Szymański
 28. Sebastian Kajak
 29. Tomasz Bednarski
 30. Piotr Szczęsny
 31. Kamil Cywiński
 32. Jacek Tomkiewicz
 33. Tomasz Stręgiel
 34. Krzysztof Czekalski
 35. Michał Wojtasiak
 36. Kamil Krzyżan
 37. Kamil Cywiński
 38. Marcin Koza

Patronat nad Rajdem Pałuk objęła

gmina Złotniki Kujawskie Łabiszyn Barcin Dąbrowa Żnin Mogilno

Masz pytania?
nie ma co czekać, porozmawiajmy

TOWARZYSTWO IMPREZ REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH

ul. Polna 8/1
88-190 Barcin
NIP 5621806222

Copyright © 2023 Towarzystwo Imrez Rekreacyjnych i Sportowych. Wszelkie prawa zastrzeżone.

znajdziesz nas również na