DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Rajd Pałuk

Rajd Pałuk to jednodniowy rajd dla motocyklistów, któremu przyświeca myśl o rekreacyjnym spędzeniu wolnego czasu. Impreza organizowana jest dla właścicieli motocykli różnego rodzaju – od sportowych, przez turystyczne, po enduro.

Chcemy Wam pokazać, że Pałuki to piękna okolica i można w niej odnaleźć jeszcze wiele ładnych miejsc. Nastawiamy się na przejazd wyznaczoną i zaznaczamy, że nie chcemy łamać przepisów dotyczących wjazdów na prywatne posesje, pola, łąki, itp. Dlatego też poruszamy się po drogach publicznych, udostępnionych do ruchu.

Rajd Pałuk nie jest wyścigiem, ani paradą motocykli. Rozpiętość godziny startu pozwala na wyjazd w trasę małymi grupami. Rajd Pałuk to impreza organizowana w duchu fair play, co oznacza, że nie stawiamy na to, aby zwycięstwo było celem, który należy osiągnąć za wszelką cenę. Uczestnicy mają przede wszystkim oderwać się od codziennych spraw, dobrze się bawić i podziwiać piękno okolicy.

Previous
Next

REGULAMIN XIII EDYCJI RAJDU PAŁUK

I. Cel imprezy i opis rajdu

Zasadniczym celem Rajdu jest rozwijanie kultury motoryzacyjnej, w tym propagowanie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym oraz:

 • upowszechnianie bezpiecznego sportu motorowego
 • propagowanie rekreacji rodzinnej
 • doskonalenie techniki jazdy motocyklem a w szczególności manewrowania oraz jazdy w trudnych warunkach
 • aktywne spędzenie wolnego czasu wśród znajomych oraz logiczno-zabawowe rozwiązywanie zadanych przez organizatora zadań
 • doskonalenie techniki jazdy na drogach asfaltowych ogólnego zastosowania tj. na drogach powiatowych, krajowych, gminnych itp.

II. Organizator

Towarzystwo Imprez Rekreacyjnych i Sportowych z siedzibą w Barcinie, przy ul. Polnej 8/1.

III. Termin i miejsce

Rajd Pałuk rozegrany zostanie w dniu 22.04.2023 r. (sobota) w Jeżewicach (gm. Łabiszyn).

IV. Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane są od 8 stycznia 2023r. do 15 marca 2023r. w formie zapisów na stronie internetowej, za pomocą formularza elektronicznego – http://tiris.pl w zakładce rejestracja ze wskazaniem rodzaju trasy. Liczba uczestników jest ograniczona. Przyjmujemy zgłoszenia 300 uczestników po 150 na trasę „łatwą” i trasę „trudną”.

Wypełniając kartę zgłoszeniową w formie elektronicznej, uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Rajdzie i powstaną z winy Uczestnika Rajdu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody (powstałe z ich powodu , na zdrowiu i mieniu w trakcie imprezy. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z Rajdem. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo www. Rajdzie. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się ze wszystkimi warunkami regulaminu Rajdu i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą i kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Rajdu Pałuk na potrzeby organizacji Rajdu.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Rajdu Pałuk, który odbędzie się 22.04.2023 r. i akceptuję warunki udziału w imprezie.
Oświadczam, że ukończyłam/em 18 rok życia, w przeciwnym wypadku formularz elektroniczny wypełnia mój rodzic lub opiekun prawny.
Zobowiązuję się niezwłocznie po otrzymaniu „niezbędnika” uczestnika Rajdu do założenia kamizelki odblaskowej i identyfikatora.
Przyjmuję do wiadomości, że w Rajdzie może wziąć udział każdy, kto posiada prawo jazdy i sprawny motocykl i będzie się znajdował na liście uczestników umieszczonej na stronie Rajdu Pałuk oraz że uczestnik zobowiązany jest do posiadania: dowodu rejestracyjnego z ważnym przeglądem technicznym pojazdu, aktualnego OC i prawa jazdy.

V. Wpisowe

Opłatę startową w wysokości 195 PLN. (od każdego uczestnika) należy wpłacać na konto Towarzystwa Imprez Rekreacyjnych i Sportowych z siedzibą w Barcinie

BNP Paribas nr 68 2030 0045 1110 0000 0414 5340 z dopiskiem „Rajd Pałuk”!

Opłaty startowe zostaną wykorzystane na organizację zawodów i pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przebiegiem Rajdu.

VI. Warunki uczestnictwa

Rajd Pałuk jest imprezą ogólnodostępną. Uczestnikiem może być osoba, która spełni następujące warunki:

 1. dokona rejestracji w sposób określony w pkt IV,
 2. dokona opłaty startowej,
 3. posiada aktualne OC, dowód rejestracyjny motocykla z aktualnymi badaniami technicznymi oraz prawo jazdy,

VII. Sposób przeprowadzenia Rajdu

 1. Forma imprezy
 • rajd podzielony na dwie trasy asfaltowe: „łatwą” i „trudną”. Trasa asfalt łatwa przeznaczona dla motocykli szosowych, chopper/cruiser, szosowo-turystycznych, zabytkowych itp. Trasa asfalt trudna dla motocykli typu  enduro, turystyczne enduro i innych jeśli uczestnik lubi jeździć w terenie.
 • rajd na zasadach fair play, każdy zawodnik otrzymuje mapkę trasy wg której musi dotrzeć do mety, mottem przewodnim jest dobra zabawa i promocja regionu,
 • start indywidualny ze wspólnego miejsca dla obu tras – Agroturystyka Jeżewice 13 (gm. Łabiszyn 52.9713051°N, 18.0057386°E),
 • meta wspólna – Agroturystyka Jeżewice 13 (gm. Łabiszyn).
 1. Ruch drogowy Rajdu będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora zabezpieczą włączanie się do ruchu. Uczestniczy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych, czy pojedynczych zabudowań. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego i kultury jazdy. Rajd Pałuk to impreza organizowana w duchu fair play, co oznacza, że nie stawiamy na to, aby zwycięstwo było celem, który należy osiągnąć za wszelką cenę. Uczestnicy mają przede wszystkim oderwać się od codziennych spraw, dobrze się bawić i podziwiać piękno okolicy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

VIII. Godzinowy plan imprezy.

Harmonogram Rajdu (godziny mogą ulec zmianie):
1.     07.00-07.30 – Spotkanie organizacyjne obsługi technicznej Rajdu
2.     07.30            – Otwarcie Biura Rajdu – Agroturystyka Jeżewice 13 (gm. Łabiszyn)
3.     08.00-11.00 – Start: wyjazd uczestników na trasę Rajdu
4.     12.00-15.00 – Meta: powrót uczestników z trasy Rajdu
5.     15.00-17.00 – Podliczanie wyników
6.     18.00-18.30 – Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
7.     19.00            – Zakończenie Rajdu Pałuk

IX. Nagrody i świadczenia Organizatora

 1. Nagrody.

W każdej kategorii przyznane będą puchary i dyplomy za miejsca I do III.

 1. Świadczenia dla zawodników.

W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje:

 • mapę trasy
 • kamizelkę odblaskową
 • identyfikator + smycz
 • naklejkę z logo rajdu
 • talon na posiłek
 • koszulkę z logo rajdu

X. Zabezpieczenie trasy

W newralgicznych miejscach trasa będzie odpowiednio oznakowana i zabezpieczona przy użyciu taśmy, odcinki kluczowe będą zabezpieczone oznakowanymi porządkowymi, którzy odpowiedzialni będą za przestrzeganie bezpieczeństwa i regulaminu Rajdu. O imprezie zostaną powiadomione odpowiednie organy, które dodatkowo zabezpieczą przebieg Rajdu. Zostanie zapewniona obsługa medyczna. Adres szpitala: Żnin, ul. Szpitalna 30, tel. 52 30 31 341

XI. Postanowienia końcowe.

Wszyscy uczestnicy Rajdu muszą posiadać polisę OC pojazdu oraz zobowiązani są do przestrzegania kodeksu drogowego.
ORGANIZATOR NIE ODPOWIADA ZA RZECZY ZAGINIONE PRZED, W TRAKCIE I PO RAJDZIE!

ORGANIZATOR NIE ODPOWIADA ZA WYPADKI POWSTAŁE PRZED, W TRAKCIE I PO RAJDZIE!
Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
Każdy uczestnik ma obowiązek założyć kamizelkę odblaskową otrzymaną w pakiecie startowym oraz identyfikator.
W przypadku drastycznego załamania pogody na stronie zostanie umieszczona informacja o zmianie terminu Rajdu.
Wszyscy uczestnicy Rajdu proszeni są o nie zaśmiecanie trasy i szczególną troskę o środowisko naturalne.
W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie zwraca wpisowego.
Uczestnik wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Uczestnik startujący w Rajdzie wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku uwiecznionego na zdjęciach i filmach powstałych podczas Rajdu Pałuk.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Imprez Rekreacyjnych i Sportowych z siedzibą w Barcinie (ul. Polna 8, email: [email protected].

2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji Rajdu Pałuk
oraz informowania o innych wydarzeniach sportowych i przechowywane będą do dnia 1.01.2026 r.

3) Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące w zakresie organizacji wydarzenia.

4) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rajdu na inny lub zamianę formy rajdu na hybrydową, zdalną z powodów niezależnych od organizatora takich jak: zagrożenie epidemiologiczne, zagrożenie COVID-19, zakaz zgromadzeń. Zdarzenia naturalnego typu: powódź, wichura, trąba powietrzna, pożary, klęska żywiołowa lub innej „katastrofy” której przewidzieć nie mógł.

Nagrody nieodebrane w dniu rajdu przepadają uczestnikowi i przechodzą do puli nagród rajdu na następną edycję

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

KOMITET ORGANIZACYJNY

Uczestnicy Rajdu

Trasa łatwa

 1. Szymon Kordylewski
 2. Łukasz Jankowski
 3. Tomasz Fietz
 4. Michał Pauszek + pasażer
 5. Jakub Skibiński
 6. Michał Cichy
 7. Sebastian Strychalski
 8. Błażej Kin
 9. Marcin Zawisza
 10. Piotr Bejnar
 11. Michał Zieniewicz
 12. Albert Fira
 13. Stefan Mariankowski + pasażer
 14. Jacek Deneka
 15. Marcin Zygmunt + pasażer
 16. Krzysztof Mofina + pasażer
 17. Michał Kęsy + pasażer
 18. Emilia Wochal
 19. Przemysław Wochal
 20. Tomasz Stępień + pasażer
 21. Piotr Milczarek + pasażer
 22. Mateusz Gruszecki
 23. Adam Szydełko
 24. Michał Sosnowski
 25. Piotr Szymański
 26. Włodzimierz Zimecki
 27. Radosław Szymański
 28. Marcin Moraczewski
 29. Robert Kielich
 30. Michał Dutkiewicz + pasażer
 31. Katarzyna Kotlarek
 32. Maciej Szostak
 33. Bolesław Zwolanowski
 34. Andrzej Marat
 35. Janusz Szczudło + pasażer
 36. Wiesław Gładys
 37. Tomasz Graczyk
 38. Jarosław Półtorak
 39. Jakub Makarewicz
 40. Olgierd Ochocki + pasażer
 41. Jarosław Gutowski
 42. Wojciech Szymański + pasażer
 43. Maciej Ratajczak + pasażer
 44. Marcin Małolepszy
 45. Robert Lange
 46. Tadeusz Murgrabia
 47. Patryk Osuch
 48. Łukasz Koralewski + pasażer
 49. Mikołaj Dutkiewicz
 50. Łukasz Osiński
 51. Mateusz Andryszak
 52. Piotr Wojdan
 53. Daniel Ostrowski
 54. Bartosz Zieliński
 55. Mateusz Tomasik
 56. Piotr Siwek
 57. Dariusz Adamski
 58. Marek Noske
 59. Piotr Michalski
 60. Arkadiusz Lorkowski
 61. Sebastian Maleszka + pasażer
 62. Paweł Ratajczak
 63. Łukasz Matusiak
 64. Oliwier Kaczmarek
 65. Artur Kaczmarek
 66. Mateusz Matuszak
 67. Przemysław Pińczak
 68. Maciej Wróblewski
 69. Damian Torchalski
 70. Marcin Kamiński
 71. Sławosz Kłopocki

Trasa trudna

 1. Marcin Szczepaniak
 2. Mateusz Szymański
 3. Jan Kozyra
 4. Agnieszka Grzelak
 5. Bogumił Siemianowski + pasażer
 6. Leszek Kozyra
 7. Piotr Szamocki
 8. Tomasz Szpulecki
 9. Jacek Tomkiewicz
 10. Marek Smolny
 11. Tomasz Sibierski
 12. Robert Piwoński
 13. Michał Mikołajczak
 14. Piotr Kwasigroch
 15. Sebastian Duda
 16. Mateusz Mielcarek
 17. Michał Górny
 18. Jarosław Ginter
 19. Stanisław Rydel
 20. Waldemar Malesa
 21. Grzegorz Jan Staniszewski
 22. Adam Dabrowski
 23. Wojciech Jaroszewski
 24. Mirosław Kowalczyk
 25. Damian Zieliński
 26. Maciej Szymański
 27. Grzegorz Zieliński
 28. Tomasz Iwanowski
 29. Przemysław Kantorski
 30. Jarek Jach + pasażer
 31. Alek Piekutowski
 32. Janusz Gliszczyński
 33. Mateusz Woźny
 34. Rafał Pietrzak
 35. Maciej Smarzyński
 36. Jacek Skonieczka + pasażer
 37. Filip Zbonik + pasażer
 38. Mikołaj Zbonik
 39. Tomasz Bednarski
 40. Mariusz Rygielski
 41. Krzysztof Adamczak
 42. Tadeusz Karnicki
 43. Arek Czerniak

Patronat nad Rajdem Pałuk objęła

gmina Złotniki Kujawskie Łabiszyn Barcin Dąbrowa Żnin Mogilno

Masz pytania?
nie ma co czekać, porozmawiajmy

TOWARZYSTWO IMPREZ REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH

ul. Polna 8/1
88-190 Barcin
NIP 5621806222

Copyright © 2023 Towarzystwo Imrez Rekreacyjnych i Sportowych. Wszelkie prawa zastrzeżone.

znajdziesz nas również na